بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

نام دیگر لوری سیاه Rajah Lory است اندازه
متوسط دارای پوشش سیاه منقار سیاه پاها به رنگ
خاکستری تیره و دم بلند که دارای رگه های قرمز و
زرد در هر دو جنس نر و ماده دیده می شود.

طوطی لوری سیاه در لیست قرمز در حال انقراض قرار
دارد.

طول این طوطی 32 سانتی متر می باشد. از لحاظ ظاهری
تفاوتی بین نر و ماده وجود ندارد.

پیام بگذارید