لوری سیاه Rajah Lory

نام دیگر لوری سیاه Rajah Lory است اندازه
متوسط دارای پوشش سیاه منقار سیاه پاها به رنگ
خاکستری تیره و دم بلند که دارای رگه های قرمز و
زرد در هر دو جنس نر و ماده دیده می شود.

طوطی لوری سیاه در لیست قرمز در حال انقراض قرار
دارد.

طول این طوطی 32 سانتی متر می باشد. از لحاظ ظاهری
تفاوتی بین نر و ماده وجود ندارد.

پیام بگذارید