لوری قهوه ای

نام دیگر لوری قهوه ای: Duyvenbode’s Lory

در راسته طوطی سانان Psittacidae می باشد در

اندونزیا و یافت می شود. در جنگلهای گرمسیر زندگی می کند .

پیام بگذارید