بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

پرندگان 3 تا 9 جفت دنده حقیقی دارند. کبوترها کمترین تعداد دنده و قوها بیشترین تعداد دنده را دارند. در ماکیان اهلی 5 تا 6 جفت دنده وجود دارد. هر کدام از دنده ها یک بخش مهره ای دارد که با مهره های سینه ای بوسیله سر و بر جستگی دنده مفصل شده و یک بخش جناغی شکمی و یا دنده جناغی است که با جناغ مفصل می شود. در برخی از گونه ها یک و یا تعداد بیشتری از دنده های جناغی ( آخرین دنده و یا دو دنده آخر در ماکیان اهلی ) به جناغ نرسیده و با دنده قدامی تر خود مفصل می شوند. در بخش خلفی دنده ها غالبا تعداد متغیری از دنده ها شناور دیده می شوند (اغلب فقط یک ناحیه مهره ای کوتاه دارند) که ممکن است با بخش قدامی استخوان خاصره ای مفصل شوند.
دنده های مهره ای به سمت خلفی شکمی شیب دارند. سر و برجستگی کوچک هر دنده به ترتیب با بدنه و زائده عرضی مهره مفصل می شود. تعدادی از دنده های مهره ای زائده ای بزرگ در ناحیه خلفی پشتی به نام زائده قلابی ( uncinate process ) دارند. که محل اتصال برخی از رباطها و عضلات تنه است و احتمالا باعث تقویت دیواره سینه ای می شود. زائده ها در پرندگانی که با قدرت شیرجه می روند مانند پنگوئن منقار باریک دریای شمال و غواص ها به طور غیر عادی طویل هستند و به قفسه سینه کمک کرده تا در برابر فشار زیاد آب در شیرجه های عمیق مقاومت کند. قفسه سینه به طور کامل در پرندگانی شیرجه می روند از ناحیه جانبی پهن و کشیده است در نتیجه این وضعیت به کاهش مقاومت در برابر حرکت در آب منجر می شود. در پرندگان به طور کلی زائده های قلابی مستقل از دنده ها تکامل می یابند و در پنگوئن ها و مرغان کیوی این زوائد به صورت نا پیوسته به دنده ها باقی می مانند. زوائد قلابی در مرغان دم دراز همانند پرستو دیده نمی شوند.
دنده های جناغی غضروفهای دنده ای استخوانی شده همانند غضروفهای دنده ای در پستانداران هستند. در هنگام پرواز دنده های استخوانی متصل به جناغ احتمالا به مقاومت قفسه سینه در برابر نیرو های ناشی از فشردگی های پشتی شکمی به وجود آمده از عضلات سینه ای منجر می شوند. دنده های جناغی با دنده های مهره ای به وسیله یک مفصل غضروفی متصل می شوند.
همانگونه که بیان شد چند مهره گردنی آخر دنده های مهره ای متحرک دارند اما بدون دنده های جناغی هستند. در ماکیان اهلی دو جفت از چنین دنده های شناور گردنی وجود دارد اما برخی از گونه ها تعداد بیشتری در حد چهار جفت دارند. تمام مهره های گردنی دیگر بجز مهره اطلس باقیمانده های متحرک دنده ای دارند.

پیام بگذارید