زبان در پرندگان

زبان به وسیله دستگاه هیوبرانکیال نگهداری می شود که با توجه به سازگاریهای تغذیه ای تفاوتهای زیادی را نشان می دهد. اساسا سه نوع سازگاری تشخیص داده می شود.

سازگاری برای گردآوری غذا

 در این نوع سازگاری زبانها طویل باریک و خارج شدنی از دهان هستند و به عنوان کاوشگر تمیز کننده برس کردن و لوله های مویین عمل می کنند. در دارکوب ها زبان می تواند برای به دست آوردن حشرات و شیره درختان تا مسافت شایان توجهی از دهان خارج شود. گاهی نوک زبان از سمت جانبی خارهایی دارد و از سطح پشتی به وسیله پرزهای خاری کوچک بسیاری ناهموار شده است.

زبانهای بیشتر پرندگان تغذیه کننده از گل (مانند فلاورپکرها شهد خورها عسل خواران و چکاوک های شهد گل خوار) نیز معمولا کاملا از دهان خارج شده و با وارد شدن و خارج شدن به گل شهد گل گرده گل و حشرات کوچک را به دست می آورند. نسبت به نوع تغذیه ناحیه قدامی زبان پرندگان تغذیه کننده از گل ممکن است شکاف دار حلقه شده چین دار و یا لوله ای شکل باشد.

پیام بگذارید