بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در پرندگان دارای سیکل جفتگیری مشخص اما نه در میان ماکیان اهلی ،به سه مرحله کاملا مشخص در بیضه و اپیدیدیم می توان توجه کرد.در مرحله باززادی Regeneration phase لوله های کوچک مولد منی،سلول های بینا بینی ،پوشش فیبری البوجینا،مجاری اوران و رابط در اپیدیم به طور عمده از هم جدا و سپس تجدید ساختمان می شوند و بدین ترتیب فعالیتهای درون ریزی و تولید مثلی خود را باز می یابند.در مرحله ی شتاب گیری Acceleration phase (در پاییز و یا بهار) گونادوتروپین ها موجب تجدید فعالیت مربوط به تولید سلول های جنسی شده که به تولید اسپروماتوزوئید ها منجر می شود.در این مرحله سلول های بینا بینی بزرگ هستند و محتوای لیپیدی انها بسیار افزایش یافته است و ترشحات سلول های اپی تلیوم استر داخلی لوله های کوچک اپیدیدیم از نوع مروکرین Merocrine است.در مرحله اوج جفتگیری Culmination phase که تولید مثل انجام می گیرد،گامتوژنز به حداکثر می رسد،سلول های بینا بینی از لیپید تهی می شوند و سلول های اپی تلیوم استر لوله های کوچک اپیدیدیم به طور متنوب ترشحات اپوکرینی Apocrine دارند.

پیام بگذارید