بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بر خلاف پستانداران، ائورت از نظر رویانی از قوس سرخرگی چهارم راست و ائورت پشتی راست به وجود می اید. در نتیجه آئورت بالا رونده Ascending aorta به سمت راست می پیچد تا قلب، گردن، سر وبال را تامین کند. همانند پستانداران، نخستین شاخه های ائورت بالا رونده، سرخرگهای کرونر راست و چپ هستند. هر یک از اینها در ماکیان اهلی یک شاخه سطحی دارد که دنباله شیار کرونر است و یک شاخه عمقی که مشروب کننده اصلی میوکارد بطنی به انضمام دیواره میان دو بطن است. سرخرگ چپ نیز شاخه ای درونی تشکیل می دهد که به دلیل تامین بافتهای گرهی سیستم هدایتی مهم است. از میان دو سرخرگ کرونر، سرخرگ راست معمولا برجسته تر است. پس از سرخرگ های کرونر تنه های بازویی-راسی Brachiocephalic trunks راست و چپ منشعب می شوند. هر تنه بازویی-راسی به سرخرگ سبات مشترک و سرخرگ زیر چنبری تقسیم می شود.

سرخرگ ها

بر خلاف پستانداران، ائورت از نظر رویانی از قوس سرخرگی چهارم راست و ائورت پشتی راست به وجود می اید. در نتیجه آئورت بالا رونده Ascending aorta به سمت راست می پیچد تا قلب، گردن، سر وبال را تامین کند. همانند پستانداران، نخستین شاخه های ائورت بالا رونده، سرخرگهای کرونر راست و چپ هستند. هر یک از اینها در ماکیان اهلی یک شاخه سطحی دارد که دنباله شیار کرونر است و یک شاخه عمقی که مشروب کننده اصلی میوکارد بطنی به انضمام دیواره میان دو بطن است. سرخرگ چپ نیز شاخه ای درونی تشکیل می دهد که به دلیل تامین بافتهای گرهی سیستم هدایتی مهم است. از میان دو سرخرگ کرونر، سرخرگ راست معمولا برجسته تر است. پس از سرخرگ های کرونر تنه های بازویی-راسی Brachiocephalic trunks راست و چپ منشعب می شوند. هر تنه بازویی-راسی به سرخرگ سبات مشترک و سرخرگ زیر چنبری تقسیم می شود.

سرخرگ ها+

سرخرگ زیر چنبری، شاخه های بسیاری را به بال می پراکند که دربردارنده یک تنه سینه ای بزرگ مشروب کننده عضلات سینه ای و لکه ی کرچی، یک سرخرگ بازویی مشروب کننده عمده ناحیه بازو و سرخرگ های زند اعلایی و زند اسفلی است که سرخرگ های قلم دستی و انگشتی را به سمت نواحی انتهای بال به وجود می اورند. سرخرگ سبات مشترک در مقایسه با پستانداران یک سرخرگ نسبتا کوتاه است و در محل قاعده گردن تقسیم شده و به طور عمده تنه مهره ای و سرخرگ سبات درونی را به وجود می اورد. هر چه سرخرگ سبات مشترک کوتاه است، سرخرگ سبات درونی بلند است. این سرخرگ در یک شیار استخوانی در طول خط میانی و سطح شکمی مهره های گردنی از گردن بالا می رود. در ماکیان اهلی هر دو سرخرگ سبات درونی راست و چپ باقی می مانند و پهلو به پهلو در تماس با یکدیگر قرار می گیرند. در دیگر گونه ها، این دو رگ به هم می پیوندد و یا یکی از بین می رود. در قاعده ی جمجمه سرخرگ سبات داخلی سرخرگ چشمی بیرونی را به وجود می اورد که کره ی چشم را بهمراه شانه و عضلات و غدد حدقه مشروب می کند.

سرخرگ ها++

سرخرگ های سبات درونی به وسیله سرخرگ های سبات مغزی به سمت جلو سر امتداد می یابند. اینها به وسیله شاخه هایی به فضای زیر عنکبوتیه وارد شده و شاخه های کوچک نفوذی به داخل جسم مخ می فرستند، زیرا مغز را تامین می کنند. سرخرگ های سبات مغزی راست و چپ بی درنگ در بخش خلفی هیپوفیر به وسیله پیوند رگی میان سرخرگ سباتی عرضی بزرگ بهم می پیوندند که انالوگ عملی دایره سرخرگی مغزی پستانداران (دایره ویلیس Willis) است. در ماکیان اهلی شاخه چشمی بیرونی از سرخرگ سبات درونی ( در برخی گونه ها از سرخرگ سبات بیرونی) یک شبکه سرخرگ های کوچک بهم پیوند خورده به نام شبکه مویرگی چشمی Rete mirabile ophtalmicum تشکیل می دهد که در گودی گیجگاهی جمجمه قرار گرفته است. شبکه سرخرگی در یک شبکه سیاهرگی مهار شده که این شبکه، خون خنک شده را از نواحی جلویی صورت و دیواره حلقی-محل دفع حرارت به وسیله تبخیر-دریافت می کند.

سرخرگ ها+++

برخی از سرخرگ هایی که از شبکه سرخرگی بیرون می ایند با سرخرگ های درون جمجمه ای پیوند خورده و ممکن است خون مغز را تامین کنند. بنابر این ممکن است شبکه های سرخرگی و سیاهرگی در هم پیچیده یک محل تبادل حرارت برای خنک کردن خون سرخرگی در مسیر مغز باشند. سرخرگ سبات خارجی در نزدیک قاعده جمجمه از سرخرگ سبات درونی به وجود می اید. این سرخرگ، همه نواحی گسترده بیرون جمجمه ای سر را که به وسیله سرخرگ چشمی بیرونی تامین نمی شوند، یعنی ارواره پایینی و عضلات ان، زبان، کام، حلق، ارواره بالایی و حنجره را رگ رسانی می کند. این سرخرگ در تامین عروق حفره بینی و حدقه نیز مشارکت می کند.

پیام بگذارید