تعيين سن كاسكو از روي رنگ چشم ها

سن كاسكو تنها از روي چشم ها معين ميگردد، فقط ميتوان سن جوجه كاسكوها را همزمان از روي چشم و هم از روي دم معين نمود.

نكته : ( عده اي سودجو دم پرنده مسن را با اسپري  رنگ نموده و به جاي جوجه به فروش ميرسانند )

 
هیچ وقت از دور یا حرف نمی شود سن کاسکو را دقیق گفت یک کارشناس واقعی همیشه از نزدیک می تواند نظر بدهد و از روي عكس بصورت احتمالی می تواند نظر بدهد.

پیام بگذارید