بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

ایستادن بر 2پا
 من حالم بسیار خوب است.
 
ایستادن بر یک پا
 من در حال استراحت و آسوده هستم
 
ایستادن بر یک پا و پرهای پف آلود
 من واقعا راحت و در حال استراحتم
 
ایستادن بر یک پا و ساییدن نوک
 من خسته هستم
 
ایستادن بر یک پا و گذاشتن سر بین شانه ها پرهای نیمه پف آلود
 من در حال خوابیدن هستم
 
برگرداندن سر و گذاشتن سر بین بال ها
 من خوابیده ام
 
تکان دادن دم
 همه چیز خوبه.من برای چیز های جدید آماده ام.
 
مالیدن نوک به دو طرف چوب
 من در حال تمیز کردن نوک خود هستم
 
خاراندن بدن در حالی که یک پا روی سر و در هوا است
 من در حال تمیز کردن بعضی از پرهای خود هستم.
 
بازکردن بالها و گذاشتن سر بر پشت بین بالها و تمیز کردن آن
 آماده برای یک پر آرایی جدی!
 
بالا بردن بالها و تمیز کردن آن
 خود آرایی.
 
راست ایستادن و خیره شدن به شما
 من آماده آمدن روی دست تو هستم /و یا منتظرم تا تو جای دیگری را نگاه کنی تا من هر کاری می خواهم انجام دهم!
 
به عقب و جلو رفتن
 من گفتم!اماده آمدن روی دست تو هستم
 
ایستادن بر یک پا و تکان دادن پا در هوا
 من را همین الان بردار و بگذار روی دست تو بیایم!
 
بردن سر به پایین-بالا بردن بالها-پرهای پف کرده-خم شدن به جلو
 چون نگذاشتی روی دستت بیایم در حال آماده شدن برای یک فروپاشی عصبی هستم.
 
زدن بال به زمین
 من می خواهم تو مرا بلند کنی و بیشتر از این نمی توانم صبر کنم
 
ایستادن روی پای شما
 من به خاطر زدن بالها به زمین معذرت می خواهم!حالا لطفا من را بردار و بگذار روی دستت بیایم.
 
ضربه زدن با یک پا
 من در بدنم خارش دارم
 
گذاشتن نوک بر زمین و پرها پف کرده گردن
 من را بخارانید
 
سر پایین و بال چپ به طور کامل گسترده شده و پای چپ هم روی زمین باز شده
 به یک خاراندن زیاد نیاز دارم
 
دهان را باز کردن و به جلو آوردن
 کشش با ترکیبی از خمیازه
 
سر را به سرعت تکان دادن و سپس برگرداندن سر
 خیییلی دوستت دارم!
 
چنگ زدن به قفس با پنجه و نوک خود
 بگذار از اینجا بروم!
 
روی سقف قفس با دو پا آویزان شدن.
 من در حال بازی هستم.
 
آویزان شدن روی سقف با یک پا.
 هیچ مشکلی نیست.بازهم در حال بازی کردن هستم
 
آویزان شدن از سقف فقط به وسیله نوک
 هیچ مشکلی نیست.اما می خواهم تو فکر کنی در حال افتادن هستم!
 
کج کردن سر و نگاه کردن به پایین
 من روی زمین چیزی دیده ام و آن را می خواهم!
 
لیس زدن دور دهان و دراز کردن زبان
 چیزی را که شما می خورید من هم می خواهم
 
ایستادن روی ساعد و گاز گرفتن پیراهن و بازو
 می خواهم بالا تر بروم!
 
آویزان شدن از یقه پیراهن و تکان دادن پا در هوا
 می خواهم بروم پایین!
 
حالت خوابیدن کف قفس و تکان دادن پا در هوا
 همه چیز خوبه!
 

پیام بگذارید