بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کند. معمولا توصیه می شود داروهای ضد کرم را قبل از ابستن شدن گربه به آنها بدهند اما در حین آبستنی هم به طور مطمئن درمان می شوند. داروهای ضد انگل معمولا دو بار داده می شوند. هدف از بار دوم از بین بردن انگل های نابالغ است.

 

راه های پیشگیری از آلودگی انگلی

 

* به گربه اجازه ی خوردن حیوانات وحشی را ندهید.

* گربه را به طور منظم شانه کنید و از پودر ضد انگل استفاده نمایید تا مانع از انتقال لاروهایی شوید که به وسیله یکک ها منتقل می شوند.

* بستر گربه را بشوزانید یا این که در عمق خاک دفن نمایید یا اینکه آن را در زباله دانی بیاندازید.

* داروهای ضد کرم نواری را هر چهار ماه یک بار و داروهای ضد کرم را هر شش ماه یک بار به گربه بدهید.

پیام بگذارید