پرریزی

پرریزی افتادن و تجدید پرهای بدن است که برای جایگزینی پرهای از بین رفته انجام می شود و همچنین در برخی از گونه ها سبب تشکیل رنگ روشن پرهای بدن برای معاشقه و جفت گیری…