بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کلینیک تخصصی قلب بیمارستان دامپزشکی پایتخت

یکی از شایعترین بیماری های داخلی در سگ ها و گربه ها بیماری های قلبی و تنفسی می باشد، بر طبق ٱمارجهانی حدود ۱۰ درصد از کل سگ های بیمار ارجاع شده به مراکز درمانی مبتال به مشکالت قلبی هستند و درگربه ها نیز حدود ۱۰ درصد از علل مرگ و میر، ناشی بیماری های قلبی می باشد. در بسیاری از این موارد باانجام معاینات دوره ای و تشخیص زودهنگام بیماری قلبی می توان از شدت گرفتن بیماری و ایجاد نارسایی قلبی پیشگیری کرد. ما در بخش تخصصی قلب بیمارستان پایتخت با بهره گیری از معاینات تخصصی، فونوکاردیوگرافی،نوارقلب، اکوکاردیوگرافی و رادیولوژی جهت تشخیص به موقع، مدیریت و درمان بیماری های قلبی و ریوی پذیرای شما مراجعین محترم هستیم.
جهت تعیین وقت کلینیک تخصصی قلب با شماره زیر تماس بگیرید.
02188368585
داخلی 106

Previous slide
Next slide