بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کارشناسان بیمارستان دامپزشکی پایتخت

khaje

مهندس محمود خواجه

کارشناس بخش داخلی و جراحی بیمارستان
jafari-lab

مهندس مهرناز جعفری

کارشناس بخش ازمایشگاه
peyk

مهندس نادر پیک

مربی و رفتار شناس حیوانات
mohammadi-hair

مهندس مسعود محمدی

آرایشگر بیمارستان
bahmani

مهندس نوید بهمنی

کارشناس بخش داخلی و بستری بیمارستان
abolghasemi

مهندس سید امیر حسین ابوالقاسمی

کارشناس بخش داخلی
ahmadi

مهندس مریم احمدی

کارشناس بخش ازمایشگاه
karami

مهندس حافظ کرمی

مسئول بخش بستری بیمارستان
papi

مهندس محمد پاپی

سوپروایزر بیمارستان
mohammadi

مهندس کیومرث محمدی

کارشناس بخش داخلی