بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کارشناسان بیمارستان دامپزشکی پایتخت

khaje

مهندس محمود خواجه

کارشناس بخش داخلی و جراحی بیمارستان
papi

مهندس محمد خادمی

سوپروایزر بیمارستان
aliyari

مهندس علی علیاری

کارشناس بخش داخلی
jafari-lab

مهندس مهرناز جعفری

کارشناس بخش ازمایشگاه
peyk

مهندس نادر پیک

مربی و رفتار شناس حیوانات
mohammadi-hair

مهندس مسعود محمدی

آرایشگر بیمارستان
bahmani

مهندس نوید بهمنی

کارشناس بخش داخلی و بستری بیمارستان
abolghasemi

مهندس سید امیر حسین ابوالقاسمی

کارشناس بخش داخلی
ahmadi

مهندس مریم احمدی

کارشناس بخش ازمایشگاه
karami

مهندس حافظ کرمی

مسئول بخش بستری بیمارستان
moradi

مهندس امیر حسین مرادی

مسئول پت شاپ
armin-ferdows

مهندس آرمین فردوس

مسئول مهاجرت پت