بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر مدیریت بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر مدیریت بیمارستان دامپزشکی پایتخت

دکتر ماهان بیطرف- رییس بیمارستان

دکتر ماهان بیطرف

رییس بیمارستان
دکتر محمد رضا فردوس- مدیریت بیمارستان

دکتر محمدرضا فردوس

مدیر بیمارستان