بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر مدیریت بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر مدیریت بیمارستان دامپزشکی پایتخت

دکتر ماهان بیطرف- رییس بیمارستان

دکتر ماهان بیطرف

مدیر بیمارستان
دکتر محمد رضا فردوس- مدیریت بیمارستان

دکتر محمدرضا فردوس

رییس بیمارستان