بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش پرندگان بیمارستان پایتخت

bazyar

دکتر مهناز بازیار

متخصص پرندگان