بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش فیزیوتراپی

khazaii

دکتر وحید خزاعی

مسئول کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان پایتخت