بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش فیزیوتراپی بیمارستان پایتخت

khazaii

دکتر وحید خزاعی

دامپزشک - مسئول کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان پایتخت