کادر درمانی بخش داخلی

دکتر سید ماهان بیطرف

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر علی تقی پور

متخصص بیماریهای داخلی استاد دانشگاه دامپزشکی کرج مسئول کلینیک تخصصی درمان سرطان و کلینیک تخصصی حیوانات اگزوتیک و خاص بیمارستان پایتخت

دکتر یارا تمبرچی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی قلب بیمارستان پایتخت

دکتر حمیدرضا جهانی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی درمان سرطان بیمارستان پایتخت

دکتر سید نیما میراحدی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی درمان FIP بیمارستان پایتخت

دکتر رامین گیاهی

دامپزشک

دکتر سید بابک سجادی

دامپزشک

دکتر رضا یوسفی

متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل مسئول کلینیک تخصصی نازایی و بیماری های تولید مثل بیمارستان پایتخت

دکتر مجید شهابی

متخصص بیماری های داخلی