بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمان بخش داخلی بیمارستان پایتخت

tambrchi

دکتر یارا تمبرچی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی قلب بیمارستان پایتخت
taghipoor

دکتر علی تقی پور

متخصص بیماریهای داخلی استاد دانشگاه دامپزشکی کرج مسئول کلینیک تخصصی درمان سرطان و کلینیک تخصصی حیوانات اگزوتیک و خاص بیمارستان پایتخت
jahani

دکتر حمیدرضا جهانی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی درمان سرطان بیمارستان پایتخت
mirahadi

دکتر سید نیما میراحدی

متخصص بیماریهای داخلی مسئول کلینیک تخصصی درمانFIP بیمارستان پایتخت
bitaraf

دکتر سید ماهان بیطرف

متخصص بیماریهای داخلی
giahi

دکتر رامین گیاهی

دامپزشک
sajadi

دکتر سید بابک سجادی

دامپزشک
yosefi

دکتر رضا یوسفی

متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل مسئول کلینیک تخصصی نازایی و بیماری های تولید مثل بیمارستان پایتخت
shahabi

دکتر مجید شهابی

متخصص بیماری های داخلی