بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش حیوانات اگزوتیک پایتخت

taghipoor

دکتر علی تقی پور

متخصص بیماریهای داخلی - استاد دانشگاه دامپزشکی کرج - مسئول کلینیک تخصصی درمان سرطان و کلینیک تخصصی حیوانات اگزوتیک و خاص