بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش جراحی

fattahian

دکتر حمیدرضافتاحیان

متخصص جراحی
دکتر روزبه مریدپور

دکتر روزبه مریدپور

متخصص جراحی