بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش تصویر برداری

savojbolaghi

دکتر شایان ساوجبلاغی

متخصص رادیولوژی دامپزشکی
amini

دکتر احسان امینی

متخصص رادیولوژی دامپزشکی
tohidi

دکتر وریا توحیدی

متخصص رادیولوژی دامپزشکی استاد دانشکده دامپزشکی کرج
ghajaghi

دکتر آمنه قجقی

متخصص رادیولوژی دامپزشکی