بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش تصویر برداری

tohidi

دکتر وریا توحیدی

متخصص رادیولوژی دامپزشکی استاد دانشکده دامپزشکی کرج
savojbolaghi

دکتر شایان ساوجبلاغی

متخصص رادیولوژی دامپزشکی
amini

دکتر احسان امینی

متخصص رادیولوژی دامپزشکی
ghajaghi

دکتر آمنه قجقی

متخصص رادیولوژی دامپزشکی