بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش آزمایشگاه

yegane

دکتر بابک یگانه

دامپزشک
almasi

دکتر پارسا الماسی

متخصص کلینیال پاتولوژی دامپزشکی
nasiri

دکتر مهدی نصیری

متخصص کلینیال پاتولوژی دامپزشکی استاد تمام دانشکده دامپزشکی تهران