بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش آزمایشگاه

nasiri

دکتر مهدی نصیری

متخصص کلینیال پاتولوژی دامپزشکی استاد تمام دانشکده دامپزشکی تهران
yegane

دکتر بابک یگانه

دامپزشک
almasi

دکتر پارسا الماسی

متخصص کلینیال پاتولوژی دامپزشکی