بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کادر درمانی بخش آزمایشگاه

yegane

دکتر بابک یگانه

دامپزشک
nasiri

دکتر مهدی نصیری

متخصص کلینیال پاتولوژی دامپزشکی استاد تمام دانشکده دامپزشکی تهران
almasi

دکتر پارسا الماسی

متخصص کلینیال پاتولوژی دامپزشکی